کيت‌های تشخیص مولکولی به روش Real-Time PCR

 

 

Infectious Diseases

Real-Time PCR Kits
Kit Name Cat No.24 Cat No.48 Cat No.96
HBV Detection and Quantitation kit HBVRQ24 HBVRQ48 HBVRQ96
HCV Detection and Quantitation kit HCVRQ24 HCVRQ48 HCVRQ96
COVID-19 Detection kit COVIDRQ24 COVIDRQ48 COVIDRQ96
Flu-RSV Detection kit Flu-RSV RQ24 Flu-RSV RQ48 Flu-RSV RQ96
HCV Genotyping Kit (RG) HCVGenRG24 HCVGenRG48 HCVGenRG96
HCV Genotyping Kit (TM) HCVGenTM24 HCVGenTM48 HCVGenTM96
CMV Detection and Quantitation kit CMVRQ24 CMVRQ48 CMVRQ96
VZV Detection and Quantitation kit VZVRQ24 VZVRQ48 VZVRQ96
HSV 1 and 2 Detection and Quantitation kit HSVRQ24 HSVRQ48 HSVRQ96
HSV 1 and 2 Detection and Genotyping kit HSVGenRQ24 HSVGenRQ48 HSVGenRQ96
TB Detection and Quantitation kit TBRQ24 TBRQ48 TBRQ96
BK Virus Detection and Quantitation kit BKRQ24 BKRQ48 BKRQ96
JC Virus Detection and Quantitation kit JCRQ24 JCRQ48 JCRQ96
EBV Detection and Quantitation kit EBVRQ24 EBVRQ48 EBVRQ96
HTLV I Detection and Quantitation kit HTLVRQ24 HTLVRQ48 HTLVRQ96
HIV-1 Detection and Quantitation kit HIVRQ24 HIVRQ48 HIVRQ96
HPV HR Detection Kit (RQ3) HPVHR3RQ24 HPVHR3RQ48 HPVHR3RQ96
HPV HR Detection Kit (RQ4) HPVHR4RQ24 HPVHR4RQ48 HPVHR4RQ96
Herpes Detection Kit (CMV/EBV/HSV-1/HSV-2/VZV) HERPESRQ24 HERPESRQ48 HERPESRQ48

 

Oncogenetics

Real-Time PCR Kits
Kit Name Cat No.24 Cat No.48 Cat No.96
JAK2 Mutation Detection kit JAK2RQ24 JAK2RQ48 JAK2RQ96
BCR-ABL (p210) Detection and Quantitation kit MBCR210RQ24 MBCR210RQ48 MBCR210RQ96
BCR-ABL (p190) Detection and Quantitation kit MBCR190RQ24 MBCR190RQ48 MBCR190RQ96
PML-RARA (BCR1) Detection and Quantitation kit BCR1RQ24 BCR1RQ48 BCR1RQ96
PML-RARA (BCR2) Detection and Quantitation kit BCR2RQ24 BCR2RQ48 BCR2RQ96
PML-RARA (BCR3) Detection and Quantitation kit BCR3RQ24 BCR3RQ48 BCR3RQ96
AML1-ETO Detection and Quantiation kit AML1-ETORQ24 AML1-ETORQ48 AML1-ETORQ96
TEL-AML1 Detection and Quantitation kit TEL-AML1RQ24 TEL-AML1RQ48 TEL-AML1RQ96
BRAF Mutation Detection Kit BRAF RQ24 BRAF RQ48  
KRAS Mutation Detection Kit KRASRQ24

 

Genetic Risk Factors

Real-Time PCR Kits
Kit Name Cat No.24 Cat No.48 Cat No.96
Factor II Prothrombin Gene Mutation Detection kit (RG) F2RG24 F2RG48
Factor II Prothrombin Gene Mutation Detection ki (RQ) F2RQ24 F2RQ48
Factor V Leiden Mutation Detection kit (RG) F5RG24 F5RG48
Factor V Leiden Mutation Detection kit (RQ) F5RQ24 F5RQ48
MTHFR C677T Mutation Detection kit (RG) MTHFR677RG24 MTHFR677RG48
MTHFR C677T Mutation Detection kit (RQ) MTHFR677RQ24 MTHFR677RQ48
MTHFR A1298C Mutation Detection kit MTHFR1298RQ24 MTHFR1298RQ48
PAI-1 4G/5G Polymorphism Detection kit PAIRQ24 PAIRQ48
Factor XIII (Val34Leu) Polymorphism Detection kit F13RQ24 F13RQ480
HLA-B27 Detection and Quantitation kit HLARQ24 HLARQ48  
HLA-B18 Detection and Quantitation kit HLARQ24 HLARQ48  

 

 

تماس با ما

ما از همکاری با شما خوشحال هستیم پس با ما در تماس باشید

لطفا فرم زیر را پر کنید ، همکاران ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد.

 

دفتر مرکزی

آدرس:  ایران، تهران، خیابان ایتالیا، پلاک 2
کد پستی : 1416673744
ایمیل:    info@AmitisGen.com
              AmitisGen@gmail.com
تلفن:  3-88985291(21)98+
نمابر: 88955205(21)98+  

دفتر کانادا


Adress: 900-200 Consumers Road, Toronto, ON M2J 4R4
Tel:  +1 416 477 1443

 لینکدین اینستاگرام 

Copyright © 2013 - 2016 Araadin Company